חשיפה: האמת החושפנית אודות שיטותיהם הזולות של 'המקובלים' והשרלטנים למיניהם

ace, cards, hooded

המקובלים' והשרלטנים למיניהם-ככה עובדת השיטה של הנוכלים המתחזים

 
כתבה שנייה בסדרה (יום ליום) 18/01/07


בימים עברו מאז משה רבינו אדון הנביאים ולפניו, הייתה הנבואה דבר מוכר ברור וידוע דבר יום ביומו, עם ישראל היה מונהג על פיה בהליכות חייו והנהגותיו הכלליות והציבוריות כמו כאשר שאול ביקש את אתונותיו ונערו משרתו הציע לו לגשת אל הנביא הסמוך ופשוט לשאול אותו, אולי ידע. זה לעומת זה עשה אלוקים ולמען הגדיל את כח הבחירה בעולם ניתן גם כח לכוחות הרע והטומאה בעולם לפעול מעל הטבע ולחזות כהנה וכהנה כמו שאנו לומדים בפרשת השבוע אודות החרטומים וקסמיהם השונים שהיו כה נפצים עד שכמבואר במדרש, פרעה הראה למשה רבינו כי ילדים בבית הספר גם בקיאים בעשיית הכישוף ולהטוטיו. עם ירידת הדורותכידוע, ירדו כוחות הקדושה ומאידך להבדיל רבבות הבדלות גם הכוחות האחרים ירדו מגדולתם וכך כיום קשה לראות בגלוי כוחות על טבעיים כבעבר, כך כפי המבואר בספרים הקדושים

עם זאת כמובן שלא פסקה שכינה מעם ישראל ותמיד המשיכה רוח הקודש לנצנץ בבית המדרש באופנים וצורות אם ברב אם במעט

גדולי התורה וענקי האומה היו ידועים בכוחם הגדול לגזור והקב"ה מקיים בבחינת רצון יראיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם. גם ענקי הנסתר לדורותיהם היו תדיר מלומדים בניסים ואין כאן המקום להאריך אודות הנסתר והסובב לו כי מאז רשב"י וחבריו דרך קדושת הרמב"ן והרשב"א ותלמידיהם אלופי הקבלה ועם הגלות ספר הזוהר הקדוש עד האר"י וגוריו הנשגבים הייתה תורה זו אפופה וכמוסה מדור דור ורק רב העבירה לתלמידו אחרי שבחנו בי"ג נפות כי אכן הוא ראוי לו מצד תלמודו ומתוקף הליכות חייו הראויות

למרבה הצער בשנים האחרונות רב הטשטוש ואין ההמון מבחין כבר בין תכלת לקלא אילן עד כי הוצרכו גדולי ישראל ובראשם מרן מאור ישראל שליט"א לצאת מגדרם ולהזהיר אודות כאלו שאינם ראויים המתעסקים בתורה נשגבה זו. בהזהרותיהם של גדולי ישראל יש להבחין בשני מגמות שוות: תחילה הייתה ההזהרה כלפי אותם שאינם ראויים המתעסקים בתורת הקבלה ומנסים לפעול דרכה גדולות ונצורות אם בקבלה מעשית ואם באמצעים אחרים. בשנים המאוחרות יותר למרבה הצער כבר הגיעו מתחזים מושלמים אשר באחיזת עיניים הגיעו למעשי שרלטנות נבזיים והכתימו את קדושת ישראל בתעלוליהם. מרן מאור ישראל שליט"א כידוע התריע רבות והזהיר מפני מעשיהם של אלו אשר אינם בוחלים בדבר בכדי להשיג את יעדיהם הנבזיים רח"ל

גיליון זה מוקדש לזכרו של זקן המקובלים הגה"צ רבי יצחק כדורי שהיה שריד לדור דעה של לומדי קבלת אמת, היה מראשי הלוחמים נגד כל סרך או פגם בלימוד הקבלה. דעתו הייתה נחרצת ביותר נגד המנסים לפגום בטהרתה של תורה זו או החפצים לעשות בה שימוש שאינו הוגן כאשר הוא עצמו היה עדיין דוגמא חייה לתלמידי הקבלה האמיתיים אשר החלו את לימודם רק אחר שמילאו כריסם בש"ס ופוסקים ואף הליכות חייו הביתיים כידוע היו בהסתר בענווה ובסגפנות נוראההוא עצמו בחייו חיותו במכתב נדיר שנכתב אל הגה"צ רבי יעקב הלל שליט"א והסביר מהם הקמיעות ומהי קבלה מעשית, מתי מותר להשתמש בגורלות ומהי דעתו על חיזוי העתידות, וכה כתב: "בענין הגורלות ועתידות יש מהם תקנות הנביאיםובבית שני היו משתמשים בו כי נתמעטה הנבואה ורוח הקודש, וקראו לו אורים ותומים, ויש גורלות מיחסים אותם לעזרא הסופר, ויש ליחזקיה המלך, ורב חמאי גאון תיקן גורלות כעין אורים ותומים, ויש גורלות מיחסים אותם לרש"י זלה"הוהראב"ע עשה כמה מיני גורלות, ומהרח"ו ג"כ עשה גורלות, וגם הרש"ש זלה"הובסדור הרש"ש שכתבת עליו הקדמה נמצא בו גורל עמו, ויש בקשה בגורלות שהשם חפץ בגורלות, ויותר משבעים פעם נזכר שעשו גורלות בתנ"ך, וגם שלמה ע"ה אמר בחיק יוטל הגורל וכו', ובפרק י"ח כתב מדינים ישבית הגורל וכו', וגם י"ל בקשות ותחנונים לפני השם כי אין לנו נביאים להגיד לנו עתידות וכמה תחנונים נזכרו בספריהם, והרב הקדוש כמהר"ר שלום שבזי זלה"ה ועשה לו סמוכות מן הזוה"ק. והרב רבי אברהם חמוי ז"ל קבץ כמו ט"ל גורלות ופיזר אותם בכמה מספריו שחבר דבק מאח ונפלאים מעשיך וכו', וסוף דבר פתחתי פירוש הרמב"ן על התורה על פסוק תמים תהיה, וכתב שהפסוק הזה נדרש לפניו ולאחריו, כמו שאסר תשעה מיני כשפים וגורלות ועתידות שלהם, כך התיר השם ע"י נביאיו וחסידיוע"ש באורך. וגם האור החיים שם. והרב רבי חיים פלאג'י זלה"ה בספר רפואה וחיים סידר הרבה נוסחאי קמיעין, והביא מה שכתב בספר חסידים (סימן תתי"ד) כל דבריו, וסיים עיין בספר נפש חיים (מערכת מ"ם) מה שכתבתי בזה

בסיום דבריו חיזק הגה"ק זצ"ל את המקובל רבי יעקב הלל שליט"א והתייחס אגב לתופעת המשתמשים בקבלה שלא כהוגן וכתב

"כל כוונתו לטובה להציל את עמו ישראל מאותם האנשים המשתמשים בכשפים ושדים להראות כוחם, ומרמים הבאים אליהם, ודורשים הרבה כסף מהם, ועושים השבעותולפעמים מערבים קודש בחול, שדים עם שמות מלאכים, ולפעמים גורמים נזקים גם לשואליהם, ולא מרגישים, ויש קמיעין אינם אלא קשקושים. על כן הירא דבר השם ירחק מהם מקבלה מעשית"

הגרב"צ אבא שאול: לא לסמוך על ברכות וסגולות של אנשים אלו

עד כה היה נחרץ בלשונו כיון וידע מרבותיו את הסייגים הרבים המוטלים על לומדי האמת כך גם זכינו לגילוי דעת מאת הגאון הגדול הפוסק המפורסם רבי בן ציון אבא שאול ראש ישיבת פורת יוסף זצ"ל שכתב בשנת תשמ"ח גם הוא במכתב אל הגה"צ רבי יעקב הלל שליט"א שהוציא אז קונטרס בעניינים אלו, בזה הלשון

שלום רב וכל טוב סלה. אחדשה"ט באה"ר

הנני להודיע בזה דעתי אודות שערוריא שהרבה אנשים הדיוטות מתחזים כרבנים ועושי מופתים למיניהם, ונותנין קמיעין או ברכות וסגולות, וישנם אנשים תמימים ובפרט מדוכאים ובעלי יסורין מתפתים להאמין בהם

אי לזאת הנני להביע בזה את דעתי מאחר שהכרתי הרבה אנשים כאלו ויש מהם רחוקים מתורה ויראת שמים, וישנם שעושין קמיעין על פי שראו בספרים הקדושים כגון בספר מראה הילדים וכדומה, ואנחנו קבלנו מרבותינו שאמנם הוא ספר מועתק לקמיעין, אבל בלבלו בהם השמות בכוונה כדי שלא יתעסקו בהן הדיוטות

ולכן יש ליזהר מאד בדבר זה ולא לסמוך על ברכות וסגולות של אנשים אלו, אלא אם מוחזקים בת"ח צדיקים ושלימים, שאין כוונתם לבצע כסף ח"ו

והוא רחום יכפר עון לאותם אנשים שאינם מהוגנים, שלוקחין ממון ישראל שלא כדין, והרי הוא כגזל הרבים שאין להם תשובה מעליא

ואכפיל בזה בשלומו הטוב. בברכת התורה בן ציון אבא שאול

מעניין להוסיף כי בין ההסכמות לאותו ספר (תמים תהיה) מצוייה גם הסכמתו של הגאון הגדול רבי שמואל ואזנר שליט"א אב"ד ור"מ זכרון מאיר בבני ברק בה התבטא אף הוא בחריפות נדירה ובזה הלשון: בקונטרס הזה לוחם הוא מלחמות המלחמת מצוה אמת וצדק נגד מכה המהלכת ומתפשטת בעו"ה של פועלי ישועות מזוייפים נותנים קמיעות ומדמים להשתמש בקבלה מעשית להגדיל שמם וכיסם מרמים את הבריות כאשר נודע מאד. ועל ידי זה מטילים שם רע על צדיקים באמת שדרכם דרך קדושה וטהרה

וכבר באו אלינו תלונות לרוב על אנשים גונבי דעת הבריות האלה שרוצים לגנוב לב ישראל ולב אביהם שבשמים ר"ל – ואשר הנביא זכרי' (י"ג ד') מתארם: "והיה ביום ההוא יבשו הנביאים איש מחזיונו וגו' ולא ילבשו עוד אדרת שער למען כחש" – ואמרו בסוטה (דף כ"ב ע"ב) אר"נ ב"י דמטמרא מטמרא ודמגליא מגליא בי דינא רבה ליתפרע מהני דחפו גונדי, וכפרש"י שם המתכסים בטליתות ומראין עצמן פרושין ואינם פרושין

וכבר ידוע מספר חסידים והרמ"ק זי"ע והאר"י זי"ע ומכל ספה"ק הסכנה לגוף ולנפש מלהשתמש בכאלה, וכבר בדורות הקודמים נסתם כל חזון כאשר מביא לנכון כבוד המחבר הדגול שליט"א בתוך הקונטרס – ואנא נפשאי עובדא ידענא מגאון וקדוש עליון שאמרו שהי' משתמש בזה, ובעו"ה עשה רושם בבניו כעדות קדוש הדורות בספר חסידים – ואשים מחסה לפי

והרי אפילו בדברים שהוזכרו סימניהם בפירוש בזוה"ק ובראשונים, כתב רבינו הרמ"א (או"ח סימן תרס"ד) וז"ל: גם רבים אין מבינים העניין על בוריו ויותר טוב להיות תמים ולא לחקור אחר עתידות ע"כ – והוא מבואר בחז"ל בכמ"ק – וכבר ידוע מה שגרמו דברים אלה בימי הרשע ש"צ שר"י והצרו מאד רגליהם של ישראל

וזה כלל גדול בידינו כל דרך שהוא חדש או תמוה ואינו בדוק ומנוסה ע"י גדולי וקדושי ישראל אשר היו מוחזקים בגדלותם וקדושתם לכלל ישראל, סכנה גדולה ללכת בזה – ושומר נפשו ירחק מהם"

תחילה משבשים את התמימים

למרבה הצער הדברים הברורים נכונים היום כמאז, אלא שכיום התרחבה התופעה עוד הרבה יותר. בשנים האחרונות מצוויים אנשים שלעיתים אף מכתירים את עצמם בתואר 'מקובלים' כאשר אין בינם לבין הקבלה ולא כלום. רוב מעשיהם בנויים על חכמת הפסיכולוגיה בה הם מולכים שולל את הפתיים השונים כאשר גם הקיצוניים שבהם משתמש באחיזת עיניים פשוטה בכדי לעולל בתמימים את תעלוליהם. מעניין לציין כי כבר היו דברים מעולם וכפי שמסביר בעל המשך חכמה בפרשת השבוע (שמות פרק יא פסוק ג) לזאת התכוונה התורה באומרה "גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם" וכפי שהוא מסביר: הנה ידוע התהוות הכבוד בעם ישנו משני פנים או מעוצם חכמה של הנכבד ומדותיו האלקיות והנהגתו הנפלאה או מפעולות זרות בלתי מושגות ופלאים יוצאים מגדר ההרגל הטבעי עד כי יחשבוהו לאלקי. והנה המכובד מהחכמה ויושר הנהגתו הנה תחלת כבודו אצל החכמים האצילים בעם הם היודעים להוקיר חכמתו הם המבקרים הנהגתו הם החודרים בעין חודרת אל מדותיו ומאשר יפליאוהו לשלם אמיתי יתפרסם שמו גם אצל ההמון וחרדת קודש ירעדו ממנו, אולם האיש המכובד מצד פעולותיו הזרות והנפלאות הוא יהלל תחלה מן ההמון אשר בעינים טוחות יחשבוהו לאלקי ולאמר כי הוא בלתי טבעי ויטפלו עליו שקרים ופליאות זרות בספורים מפליאים עד כי יתפרסם שמו אצל ההמון וגודל הפרסום יעש כנפים גם בלבות הנבונים בעם להטיל ספק בלבם לאמר לא לחנם נתפרסם שמו אצל ההמון עד כי גם הם יכבדוהו והנסיון יוכיח על זה". עד כאן לשונו של בעל המשך חכמה המגלה לנו את סודם של אותם שרלטנים, תחילה מבצעים תרגילי להטוטנות אצל פשוטי העם שאינם מבחינים בטיב אחיזת העיניים ולאחר מכן כובשים כבר את העולם כולו בשקרים 'מוכחים'. משה רבנו, להבדיל, ממשיך בעל המשך חכמה ומבאר היה שונה, הוא הכיח את אמיתותו תחילה לפני האצילים והחכמים שבעם, אחר כך ידע כבר כל העם כי איש אלוקים קדוש הוא ולא להיפך. ובמילים אחרות אחרי אלפי הבדלות כיום בעולם התקשורת השיטה משוכללת יותר: המקובל המדומה אינו זקוק הרבה חסידים כדי להתפרסם. מספיק שבקרב האנשים המאמינים בכוחו המדהים של "בעל הכוחות", יהיה לפחות אחד הלהוט מאד על "המקובל", כדי למשוך מאמינים חדשים, ולפרסם את שמו. ברור שאותו "חסיד מובהק" חייב להיות בעל כשרונות שכנוע. ישנם גם "בעלי כוחות" ששוכרים בכסף מלא בעלי מקצוע הבקיאים במלאכת השיווק והייצוג האישי, ועוזרים במודע בהפצת הרמייה, גם כשבליבם פנימה הם לא מאמינים כלל בכוחותיו של "הקליינט" שלהם. בלי שום ייסורים מצפון יפיצו סיפורים על כך ש"בעל הכוחות" בקדושתו הרבה ניפגש עם מלאכים (בין שדיברו איתו בלילה ובין שדיברו איתו ביום), או שהוא מקבל מסרים מהשמים, וחווה דרך קבע "גילוי אליהו". כמובן שהמסרים שנותנים כל המקורות הללו, מתובלים לעתים קרובות בפסוקים מהתורה וממקורות היהדות. לסיפורים מצרפים גם "מעשי נסים"

כואב, אבל השיטה הישנה הזו שפעלה עוד במצריים פועלת גם היום. תחילה על פשוטי העם בכוכים אפילים או בתוכניות תשקורת נבובות ואחר כך כבר בלוחות המודעות באולמות עמוסי המונים.

אביר תנועת המוסר בדורנו הגאון הגדול רבי שלמה וולבה זצ"ל במכתבו אף מגדיר תופעה זו במילים "רמאות נבזית": יש תמימות ויש "תמימות": רבים חשבו זאת ל"תמימות" לחפש תשובה לספקות, הקלה לסבל, חיזוק להווה והבטחה לעתיד, אצל בעלי מיסתורין למיניהם. יש כאלה שהגיעו לאנשים המעטים שהם באמת מקובליםויש – שנפשו בידי שרלטנים ורמאים שהתלבשו באיצטלא של "יודעי דבר". … לדאבונינו שמענו דברים נוראים על רמאות נבזית, באיצטלא של מקובל!"

ובהמשך דבריו הוא מדגיש: "בנים ובנות יקרים! אם אתם זקוקים לאיזה טובה מאביכם – האם אתם פונים אל איזה קוסם שיוציא מאביכם את הטובה המקווה? בודאי שלא! אתם פונים אל האבא ומבקשים ממנו: "אבא, אנא עשה לי טובה זאת!" והנה אבינו שבשמים שומע תפילה, ומשה רבינו ע"ה הכריז: "ומי גוי אשר לו אלוקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראינו אליו" (ואתחנן ד' ז'). ורבינו הגדול הרמב"ן כתב על מה שאמר משה רבינו ע"ה "ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם" (שמות ג' י"ג): "… והקדוש ברוך הוא השיבו למה זה ישאלו לשמי! אין להם צורך לראיה אחרת, רק כי אהיה עמהם בכל צרתם, יקראוני ואענם, והיא הראיה הגדולה שיש אלקים בישראל, קרובים אלינו בכל קראינו אליו!"

ומקובל אצלנו ממרן בעל החזון איש נ"ע שאין שום תפילה חוזרת ריקם, רק אחת נענית מיד ושניה אחרי זמן מה ושלישית אחרי זמן רב.

אי לזאת, למה לחפש הברכה בדלת אחורית מפוקפקת, והרי שערי תפילה מעומק הלב ובדמעות, פתוחות לפנינו! ומה טוב היו עושים כל בעלי שעור קומה שפונים אליהם להיוושע, אילו היו מלמדים את הפונים להתפלל בתפילה חמה ולהעמידם על האמת "כי שמש ומגן ה' אלקים, חן וכבוד יתן ה', לא ימנע טוב להולכים בתמים!"

כך כתב בערב ר"ח אלול תשמ"ז הגר"ש וולבה זקן בעלי המוסר בדורנו ומי שהיה לו כידוע יד ורגל בתורת הנסתר.

ככה עובדת השיטה

אנחנו אין לנו אלא דבריהם של גדולי התורה ובראשם מרן מאור ישראל שליט"א כאשר בוודאי לא כוונו דבריהם אלא כלפי הנוכלים למיניהם ולא חלילה על המוכתמים מהם עצמם. בעזרת שמים מצאנו איש יקר אשר דברי אבירי התורה נגעו אל ליבו והוא שם מטרה לעצמו להפיץ את הדבר ולהציל את ההמונים התמימים מליפול ברשתם של אלו. נפגשנו עימו והופתענו, ניב הדר זה שם האיש שארח אותנו והראה לנו ברורות כיצד ניתן להפוך לבעל כוחות על טבעיים לכאורה, על נקלה. בשיחה קלה וידידותית הוא הראה לנו כיצד 'קוראים מחשבות' במישוש על גוף דואב קבלנו מאצבעות גם זרם חשמלי חזק- בזרם החשמלי הזה הוא הסביר, משתמשים גם מרפאים אלטרנטיביים רבים בכדי להמום את הקרבן ולרכוש את אמונו כאשר הכל כמובן אחיזת עניים פשוטה כפי שהראה לנו עין בעין. האיש הראה לנו גם כיצד מדליקים נורה חשמלית פשוטה באנרגיית הגוף של המקובל והזכיר לנו שיש מקובל מפורסם שמשתמש בזה. הטכניקה כמובן פשוטה, או שמחביאים מנורה קטנה מאחור או שמחליפים במהירות מנורה מיוחדת שטמונה בה סוללה זעירה וכדומה. תלוי הענייןבאותה הזדמנות הוא גם כופף לעינינו המשתאות כפיות מכפיות שוניות (לזו אתה רואה, יש ציר קטן, לשניה יש תאומה כפופה שמוחלפת במהירות ואת סודה של השלישית עדיין לא הגיע הזמן… הוא הבהיר לי בחיוך). ניב הדר הוא האיש שהלך מ'מקובל' ל'מקובל' וחשף את סודו והשיטות הן רבות, ניתן רק להעריך את גדולי ישראל כמה צפו זאת מראש. ניב הדר הסביר לנו אחת לאחת כפי שלמדתי סיפור הצלחה בתחום הזה הוא פונקציה של אחת עשרה סיבות:

א. המעמד

ב. ביטחון עצמי

ג. אינטואיציה בריאה

ד. נתונים סטטיסטים

ה. שימוש בגימיק

ו. שיטת הדייג

ז. האזנה

ח. מחמאות ותשבחות

ט. תפאורה

י. שיווק

יא. מיומנות פסיכולוגית

אם אנו מדברים על המעמד הרי שהמעמד הוא הלחץ הנפשי המתעורר לקראת מפגש עם אדם אלוקי, והציפייה לזכות בפיתרון הבעיות הקשות, גורמות לתהליכים פסיכולוגיים לא מודעים. אצל הרבה "מקובלים" חולפים שבועות או חודשים בין קביעת התור לבין המיפגש למעשה. ההמתנה הארוכה, המתח והציפייה, יוצרים מצב של פתיחות לקבלת רשמים

גם כשמגיע מועד המפגש, בדרך כלל לא נכסים מיד, אלא מחכים בתור ארוך. וגם זה תורם למתחים ולהתרגשויות, המרוממים ומגדילים את כוחו של "המקובל" בעיני הפונה

השיחות המתפתחות בין הממתינים, המתארות את גודלו וכוחו של "המקובל", מוסיפות "שמן למדורה", וכך כשהפונה נכנס סוף סוף פנימה, הוא יכול אף לתאר את המפגש עם "המקובל" כמעמד בו חש חום זורם בגוף, והתעלות רוחנית. אין ספר שמדובר באוטו-סוגסטיה, ושהתחושות הפסיכולוגיות הללו מדומות לחלוטין

אגב, אני מכיר "מקובלים" ירושלמיים שהטמינו מכשיר האזנה בחדר ההמתנה, והם מקשיבים במשך כמה דקות לשיחת המחכים בחוץ, הפורקים את צרותיהם. לאחר מכןהם מרשימים את הנכנסים במידע "משמיא" שיש להם על כל אחד

מקובלים אחרים מעסיקים לשם כך מאזיני סתר ואנשים אחרים השוהים בחדר ההמתנה או יוזמים שיחות עם הממתינים, והמידע עובר מייד אל "המקובל האלוקי"

אם המתקשר לקבוע תור הוא אדם בעל עושר רב, ישנה סיבה מצוינת להשקיע בתחקיר עליו, כגון לברר עליו פרטים במקום עבודתו ובמשפחתו

בעלת חברה גדולה התורמת סכומים גבוהים למוסדות של "מקובל" מסוים הגר במושב סמוך לשדרות, גילתה שהיא עושה זאת מרוב התפעלות מידיעותיו המדויקות עליהלאחר בדיקה שעשיתי, התברר לי שיש ל"מקובל" הזה משתף פעולה בקרב חברי ההנהלה של החברה. כנראה שהעסק משתלם גם לו מאוד מאוד

אגב ה'אמונה' דומה ב"מקובל", מסייעת גם במקרים של חרדות, דימוי עצמי נמוךשלום בית ועוד באותה מידה אמונה כזו גם יכולה ליצור בעיות כאלה במקום שהן אינן. וכרגיל, ההצלחות הופכות לסיפורים גדולים עם תהודה עצומה. את הכישלונות מדחיקים כמובן

פעמים רבות יש לאנשים הללו יש גם ביטחון עצמי גבוה. אדם המשדר בדיבורו ומראהו החלטיות ועוצמה, כבר יש לו את הנתון הבסיסי להיות "מקובל", ולמכור עצות ללקוחותיו

הרבה ניסויים מדעיים מאששים זאת. עם הזמן הביטחון העצמי משתפר, ו"מקובליםמדברים בסגנון שאדגים במשפט הבא: "ככל שהכלי שבידי בדוק ומנוסה, לא אוכל להעביר לך את המשמעות המלאה של הדברים ללא מאמץ אמיתי מצדך לתרגמם למילון הסובייקטיווי שלך"

שדר כזה מעביר ה"מקובל" ביחד עם מבט חודר בעיניים. מבט זה מבלבל מאוד את המוסכמה שאדם חוטא מתחייב להסתכל בעיני הזולת, אך מה שאינו ידוע הוא ש"בעלי הכוחות" למדו כיצד לשחק בפניהם בכישרון רב

מבט ישיר משדר עוצמה וכוח, ויש מקובלים המנצלים גם את הנתון המולד של עיניים עמוקות וחדות, עד כי הנפגש איתם מתבלבל מהכוח שהן משדרות

כמובן שהכלל פועל בשילוב של שיטות שונות כמו ל'דוג' מהלקוח עצמו את הידיעות, או באינטואיציה שאנשים רבים התברכו בה והיא המאפשרת ניתוח מהיר של מצב וקביעת עמד מתאימה לגביו., או גם בגימיקים שונים המסווים את הדבר האמיתי, בנתונים סטטיסטיים כללים המפלחים את האוכלוסייה, במחמאות המגמדות את ושר שיפוטו של התמים , בתפאורה מטעה כמו גם בשווק מתאים (ולעיתים על ידי מקצוענים של ממש בתחום!)

אגב יש גם משפטים שנבדקו ונמצאו מתאימים לכלל האנושות ובהם ניתן להשתמש לרוב, כמו

"אינך שמרני יותר מדי, וגם לא שונה מידי מאחרים"

"מצב הרוח שלך בדרך כלל אופטימי, ואתה פועל באופן קונסטרוקטיבי"

"כאשר פוקדים אותך פרקי זמן קצרים של דיכאון הם אינם מדאיגים אותך ואינך מוטרד מכך"

"אינך מוטרד מסימפטומים פסיכומטיים או מבעיות של מערכת העצבים"

אפשר להמשיך לרשום מאות אמירות כלליות כאלה, והן יהיו נכונות לגבי מיליוני בני אדם. תמיד יחשבו רוב השומעים כי מתכוונים אליהם אישית. חוקרים שהתחזו לאסטרולוגים, העלו במחקרם, שככל שהאסטרולוג ביקש יותר פרטים אישייםכגון השעה המדויקת של הלקוח, האקלים ששרר אז וכדומה, וכמובן השנה והחודש, כן הוא נחשב לרציני יותר בניסוי אחר, שנעשה באמצעות שאלון שחולק בקרב סטודנטים על התכונות שלהם שהן חיובות, לעומת התכונות הנראות להם שליליות, נרשמו 75 אחוז תכונות חיוביות ו-25 אחוז תכונות שליליות. הדבר נעשה במכוון. הערכת אישיות נתפסה מאמינה יותר אם כלולים בה פרטים שליליים

בימינו, למיטב ידיעתנו, גם הערכת אופי או חיזוי עתידות עם פרטים שליליים בלבד, יעוררו אמונה "בבעל הכוחות"

כוללניות המתאימות לרוב האנושות, ולכן גם לכל פרט בתוך האנושות, לאדם באשר הוא אדם

אני חייב לציין גם שכאשר הלכתי "לבעלי כוחות" ללמוד את הנושא, מאסטרולוגים ו"מקובלים", ועד "פותחים" בקפה ובקלפים שאף הם כמובן עובדים באותן שיטותשמתי לב שכאשר הם הראו לי את כוחם הרוחני באיבחון תכונות האופי שלי, תחומי התעניינותי, בעייתי העכשווית וכו', הסכמתי איתם שאומנם הדברים נכונים לגבי אך הבנתי, שבאותה מידה הם גם מתאימים לכל חברי הטובים

החלטתי להקליט את הדברים שנאמרו עלי ספציפית (לימים מצאתי אותם מודפסים בספרי לימוד של נומרולוגיה ואסטרולוגיה), ללמוד אותם בעל פה, ולהגיד אותם על אנשים אחרים, באחת מהופעותיי הראשונות, העמדתי על הבמה אדם ספקן לגבי יכולותי, והתחלתי לספר לו את תכונות האופי שלי לפרטי פרטים

"אתה מאוד מתוח אולי בגלל העקשנות המאוד מצויה, ועם זאת אתה שנון ויצירתיכאדם יסודי כאשר אתה מחליט על משהו לוקח לך זמן לבצעו מחשש כלשהו. יש לך מפחד מפני שינויים בחיים ובגלל זה אתה מוותר על דברים מסוטימים. לפעמים אתה מוחצן, חביב, חברותי, אבל לפעמים אתה מופנם, עומד על המשמר, מאופק

למדת מהניסיון שלא כדאי לך להיות גלוי מדי, לחשוף את עצמך לפני אחרים. אתה כן מעדיף מידה מסוימת של שינוי ורבגוניות, ואתה מאבד את הסבלנות כשאתה מוקף במגבלות ואילוצים. כלפי חוץ אתה ממושמע ומרוסן, ואילו בפנים אתה מודאג וחסר ביטחון. יש לך כמה חולשות באופי, אבל בדרך כלל, אתה מסוגל לפצות עליהן. יש בך פוטנציאל גדול שעדיין לא מומש, שעדיין לא ניצלת אותו למען עצמך, ויש לך נטייה לביקורת עצמית"

ועוד המשכתי ואמרתי לו: "יש לך יכולת ברורה להיחלץ בטאקט ובדיפלומטיה מוויכוחים עם אנשים, אינך יכול לחיות בלא חברתם של אחרים, אתה מרגיש צורך עז שאנשים יחבבו ויעריכו אותך, בורכת מלידה בהבנה והתחשבות. כללית, אתה לא שבע רצון מהמרחק בין הרצוי למצוי בחייך"

למותר להזכיר כי אותו אדם האזין לדברי בהלם גובר והולך

פיזור הנפש של הפציינט

"בעל הכוחות" המנוסה יכול להצליח ולקלוע בול גם בדברים שנראים מאוד ספציפיים ואופייניים לאדם מסוים, ולא רק באמירות אוניברסאליות

הסיבה לכך היא פיזור הנפש האופייני לרוב הבריות, וגם נטייתם להתאים או לכופף את המציאות למה שאומרים להם במיוחד אם האומר מתנהג בסמכותיות וביטחון עצמי

שאלתי פעם מישהו: "נכון שאישתך חרוצה"

"בוודאי"

הסחתי את דעתו, וכעבור רגעים אחדים שאלתי שאלה דומה עם קצת שינוי

"נכון שאשתך לא חרוצה"

"נכון, נכון!" ענה אותו האיש

בהופעה אחרת שאלתי עורך דין שהתנדב לשתף פעולה

"אתה אדם שלו, ולפעמים בועט"

"נכון", הנהן בראשו

החלפתי נושא וכעבור מספר שניות שאלתיו

"נכון שאתה יחסית רגוע?"

"נכון" הנהן שוב בראשו

כיצד יתכן שאדם משכיל ואינטליגנטי יענה תשובות סותרות על אופיו ומידותיו

התשובה לכך היא: תלוי במה הוא מתמקד באותו רגע, בכולנו קיימים צדדים רבים באישיות, כל אדם יכול להגדיר את עצמו לכועס, וגם כרגוע, תלוי מתי

בשאלות שאני שואל אותו בהופעה, אני משמיט את המינון, הרי אינני שואל האם אתה כועס כל חמש דקות, כל שעה, או פעם בשנה. יש אדם שכועס על כל הזמן, ואחר רק פעם בחודש. המינון הוא העיקרון המבדיל בינינו, אפילו לצדיקים יש "ריתחא דאורייתא" ולכן, כל תכונות אופי, בכל תכונה התנהגותית, האדם יכול לזהות את עצמו.

הרי בכל אדם חרוץ יש גם אדם עצלן, כל בטוח בעצמו, עדיין מחפש שיעריכו אותו יותר

לכל אחד יש בעייה חרוצה, שלפעמים גם לא חרוצה או שהיה רוצה שתהיה יותר חרוצה

לכל אדם בעולם יש דבר "המציק לו מאוד בתקופה האחרונה" וכאשר "בעל הכוחות" יצהיר על כך, הוא יאשר את "הגילוי"

כמובן שצרות ובעיות מציקות הן דבר יחסי ביותר. אני נזכר איך באחת מהרצאותיי במלון יוקרתי בארץ, הזמנתי מתוך הקהל אדם עשיר מאוד, בעל נכסים שחי בדירת פאר ונהנה מחיי תענוגות (כך סיפר לי לפני ההופעה האחראי במלון), ואמרתי לו:

"יש לך אמצעים אך אתה מסתפק במועט"

"נכון", ענה מייד, וגם הסביר: "אני רגיל לצאת לנופש בחו"ל, אבל השנה אשתי 'תקעה' אותי בארץ, תאמין לי בשבילי זו הסתפקות במועט"

ההופעה שלך כבר אומרת הרבה

נמצא אם כן כי יכולת איבחון פסיכולוגי, היא בעלת חשיבות אדירה, לקבלת תמונה מלאה על האדם שמגיע להתייעצות. איבחון כזה מתחלק לשניים

1. ניתוח הטקסטים המילולים הנאמרים

2. הבנה מעמיקה בשפת הגוף ותנאי הסביבה

"בעלי כוחות" מסוגלים לשכנע לקוח שטרם ראו בעבר שהם יודעים הכל על חייוהודות לשימוש בפסיכולוגיה כללית ואמירות כלליות המאימות כמעט לכל אדםהמוכשרים שבהם ירכשו לעצמם אמירת כלליות לפי מיגזרים וקבוצות חברתיות, כאלה שיתאימו לרווקות, אחרים שיתאימו לקשישים וכן הלאה. התאמת האמירה לשומעהופכת אותה למשכנעת שבעתיים

יש גם אנשים שמומחים להבין ו'לקרוא את הפציינט לפי הופעתו הנוכחית. הדבר מתחיל במבנה הפנים וקמטיהם, המעידים על צרות העבר או על הגישה לחיים של האדם שמתבוננים בו.

לאחר מכן בוחנים את סוג הלבוש ואופן סידורו, מבנה הגוף, משקלו, שפת הגוף (תנועה מהירה או איטית, בטוחה או מבויישת), לחיצת יד (רכה, קשה, עדינהקשוחה, מתחמקת), תכונות אופי בולטות כלפי חוץ כגון רוגע או מתח (משחק בידיו, משחק באיזה חפץ, ממשמש בשעון), גילו, סגנון דיבורו, רמת הלשון שלועושרה והתחביר שלה. המידע הזה מאפשר לקטלג אדם בקבוצת מוצא, ובקבוצה הסוציו-אקונומית שלו

לאחר מכן בא תור ההתמקדות באישיות הספציפית. המאבחן מעלה השערות בקולובוחן את תגובת הלקוח עליהן, תגובה שמאשרת או מפריכה את חוות הדעת שגיבשבשלב הזה בדרך כלל לקוח של "בעל כוחות" היודע להפעיל איבחון, כבר מאמין בומשוכנע שלפניו אדם מיוחד שהצליח להגיע אל נבכי נפשו והוא מתחיל לחוש רגועיש ובמצב כזה הלקוח נפתח ומספר בעצמו מה מטריד אותו. "בעל הכוחות" ישמעולאחר מכן ישמיע את הדברים בצורה קצת שונה כאילו הם גילויים שגילה בעצמו הודות לכוחו הנסתר. והלקוח יתפלא כיצד זה "בעל הכוחות" הצליח לרדת כל כך לעומק הבעיה האישית שלו. הוא לא מודע לכך שבעצמו גילה הכל

מחקרים מעבדתיים ורפואיים של שפת הגוף הראו שלעיתים קרובות היא סותרת את המסר הלשוני. האדם אומר "אינני פוחד" ובו בזמן גופו משגר אותות לא רצוניים המסגירים את הפחד שלו. ביטוי גופני זה של ההרגשה הפנימית לא מוגבל בשום אופן לשרירים הארוכים, הוא משתקף גם בעיניים, אקהרד הס הראה באוניברסיטה של שיקגו, שקיים קשר ישיר בין גודל האישון לבין הפעילות המנטלית, בסדרת מבחנים שערך, מצא שהאישונים מתרחבים כאשר מסתכלים במשהו מעניין או מושךומתכווצים כאשר מביטים בדבר מאוס או דוחה. לעיתים התגובה של האישון מתקשרת לעליית לחץ הדם, בנשימה מהירה וביתר הזעה. כף היד היא אחד המקומות הראשונים בגוף המתכסים בזיעה במצב של חרדה או התרגשות, וכן הלאה

כך או כך השיטות הן רבות, לא נוכל להקיף את כולן במאמר אחד אך חובתנו להזהיר ולהתריע ולהיות שופרם של גדולי ישראל שהירו רבות מפני רעתן של אלואדרבה ביום השנה לפטירתו של אותו צדיק ושריד לדור דעה כדאי לקחת מדרכיו דרכי האמת ולהגדיל את כבודה של תורת הנסתר תוך הידבקות בתלמידי חכמים וצדיקי אמת

ניב הדר פועל רבות בענייניים אלו וחשיפתם בספרו 'לחשוף את הבלתי נודע' כמו גם בהמחשות אותם נושא באירועים שונים  

nivowp@gmail.com

לקבלת הצעת מחיר למייל

0545-684-550

בואו נדבר!

זמין גם בווטסאפ!

לחיצה והופ, נדבר.